Malin Hammarbäck

Malin Hammarbäck

Inkommen motion som ska behandlas på årmötet den 1 juli 2022. 


Skärmbild 2022 06 30 081343

Svar på motion från Leksand Superstars styrelse:

Ekonomisk fördelning

För det första vill vi påpeka att vi tycker att det är roligt och inspirerande att denna motion kommit in och att det är helt i linje med vad vi brukar förespråka: engagemang kring föreningsdemokratiska frågor är mycket viktigt och något vi uppmuntrar.

Precis som motionären beskriver i sin motion så är Leksand Superstars en av Sveriges största och främsta supporterklubbar i landet, och våra ambitioner om att växa och organisera våra medlemmar såväl som övriga intressenter kring Leksands IF är högt ställda. Något de alltid varit.
Leksands Superstars, av medlemmarna beslutade, vision är:
”Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare”.

Det är utifrån denna vision som de årliga målen stakas ut, allt i syfte att för varje säsong ta oss närmare visionen. Med högt ställda ambitioner och mål så kommer också mycket arbete. Ett arbete som skall utföras av någon, och det oftast under dagtid i samtal och möten med andra parter. Vi är högst medvetna om att ideellt arbetande krafter är något man ska vara väldigt tacksam över idag och det är inte lätt för folk att finna kraft, motivation och framför allt tid idag.
Med bakgrund av våra styrkor och storlek kan vi också se potentialen i föreningen, vilket grundlagt för beslutet om att bedriva verksamheten med anställd personal. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar att leva upp till våra ambitioner och mål, och samtidigt från centralt håll ge våra ansvariga för regionerna tiden att göra det man verkligen brinner för och t ex slippa göra tråkig administration.
Att vi som supporterförening, den enda i landet, har förmånen att bedriva vår verksamhet med anställd personal är en enorm styrka och något vi ska värna och känna stolthet över. Ända sedan 2004 har Leksand Superstars haft anställd personal, vilket är en av de enskilt största faktorerna till att föreningen stått sig stark och haft kontinuitet över tid, vilket varit till stor fördel och framgång för såväl Leksand Superstars som Leksands IF.

Att jämföra vår organisation och vårt sätt att bedriva supporterverksamhet med andra supporterorganisationer ger varken en rättvis eller relevant jämförelse då det skiljer sig på så många olika sätt. En klubb som Brynäs ”borde” t ex vara en god jämförelse på flera sätt, då deras kultur, historia, geografiska läge och potentiella supporterbas alla har stora likheter med Leksands IF. Men en av de största skillnaderna är just inom supporterkulturen och de aktuella supporterklubbarna. Supporterklubben Brynäs Support är inte i närheten av samma medlemsantal som oss och de matchar oss heller inte i arenaupplevelse stämningsmässigt. Och en stor anledning till det är enligt oss just för att vi konsekvent under många år jobbat på ett kontinuerligt och helt annat sätt runt supporterkulturen än vad exempelvis Brynäs har, ett tämligen unikt sätt om man jämför oss med andra.

Därför känner vi att eventuella jämförelser haltar. Vi vill istället vara föreningen som andra jämför sig med – inte tvärtom. Vi ska vara förebilden som går i bräschen. Vi vill inte jämföra oss med Modos Lumberjacks och deras ca 700 medlemmar eller Frölundas Goa Gubbar med sina ca 600 och så vidare. Detta dock sagt med respekt för att en omvärldsanalys definitivt kan fylla sitt syfte emellanåt – och sagt med ödmjukhet i det att vi är fullt medvetna om att vi kan förbättra oss på många sätt, vilket vi även strävar efter.

Att se över våra kostnader och se så vi använder våra medel på så relevant och effektivt sätt som möjligt är ett ständigt pågående arbete inom organisationen, likväl som en skyldighet inom ramen för det övergripande arbetet som styrelsen ansvarar för. Här finns ett flertal exempel från de senaste åren där vi bland annat sänkt våra omkostnader inom porto och trycksaker genom införande av nytt medlemssystem med digitala medlemskort, byte av olika leverantörer osv. En förening av Leksand Superstars dignitet och aktivitet kräver en bra ”klubblokal” där vi kan ha vårt kansli med den utrustning som verksamheten kräver, där vi kan förvara och sköta vår administration. Den lokal vi har idag är en av de mest prisvärda utifrån ändamålet som går att hitta på marknaden inom Leksands kommun. Bland annat för att lokalen är momsfri, vilket är till stor fördel för en ideell förening som Leksand Superstars, som ej är momspliktig. Det innebär i sig direkt 25% lägre kostnad.

Som sagt, kostnaderna ses över årligen i och med arbetet med budgeten. Resultatet av det är heller inga hemligheter på något sätt, utan allt redovisas öppet och går att hitta i våra fylliga årsredovisningar. Vi har en bra kontroll på kostnaderna och de är i högsta grad relevanta i relation till vår verksamhet.
Vi vill istället fokusera på hur vi kan utvecklas och växa. Hur vi kan öka våra intäkter, och på så sätt ge oss ytterligare ekonomisk styrka att satsa i vår kärnverksamhet och utveckla hela vår organisation. Hur kan vi jobba med vår medlemsrekrytering och locka både yngre fler medlemmar? Hur kan vi bygga en stolthet kring att vara leksing? Det är frågor som vi behandlar på samtliga styrelsemöten och har med oss i bakhuvudet konstant.

Kärnverksamheten är bred och omfattar såväl en aktiv del som en administrativ del. Att arrangera resor som ett led i att stärka uppslutningen kring laget vid dess bortamatcher är självfallet en betydande del i vår aktiva kärnverksamhet. Men det är för den delen inte det enda vi ska genomföra.
Vår uppgift som samlande kraft kring Leksands IF är att organisera ALLA Leksingar som har intresse att gå på en match, hemma såväl som vid någon av lagets bortamatcher. Då är det mindre intressant hur de kommer till arenan, det viktiga är ATT de kommer till arenan. Därav måste vi också fokusera på den allmänna marknadsföringen och uppmana våra medlemmar och intressenter att ta sig till arenan i fråga och stötta laget.

Något som skall tas i beaktande är också att det inte är helt problemfritt att genomföra resor. Vi är låsta till 150 platser på bortamatcher, undantaget de fall då vi i samarbete med Leksands IF och dess motståndarklubbar kan få till något större biljettutbyte. Med enbart 150 biljetter lär vi alltid ta höjd för att det nästan oavsett var vi kommer, i princip Norrland undantaget, alltid finns många lokala leksingar som vill ta del av biljetterna på bortastå. Vi måste alltid försöka applicera någon form av rättvisetänk gentemot hur vi fördelar ut dessa 150 biljetter, i synnerhet till vad som anses som attraktiva matcher dit många vill ta sig, vilket i sig tyvärr exkluderar möjligheten till flera bussar vid ett flertal tillfällen. Vi har alltså många aspekter att ta hänsyn till kring resor.

Från styrelsens sida vill vi sedan understryka att vi ständigt diskuterar vår kärnverksamhet och hur vi kan förbättras runt denna. En av dessa delar är just resandet. Vi har sedan tidigare olika mål uppsatta som ska underlätta detta. Ett av dessa är att vi idag årligen avsätter 5% av medlemsintäkterna som oavkortat går tillbaka till regionerna för att på olika sätt användas som subventioner till resor eller andra aktiviteter. Det finns sedan tidigare ett beslut om att denna %-sats ska ökas upp till 10%. Poängteras här bör dock att lokalavdelningarna, trots påminnelser från oss, ändå inte använder dessa pengar fullt ut idag.

Ett annat mål är att vi sedan tidigare arbetar mot ett styrelsebeslut att resor i framtiden ska kosta 99 kronor + biljett oavsett resa. Detta har så här långt genomförs vid enskilda tillfällen under ett antal säsonger, men där ambitionen är att vi ska skapa förutsättningarna för att detta ska gälla samtliga våra resor. Det ställer såklart höga krav på en stark ekonomi där en balans mellan en bra kostnadskontroll och ökade intäkter är en förutsättning.

Av våra just nu drygt 2 200 medlemmar är det, med all respekt, ändå en relativt liten andel som är aktiva resenärer. Vi har, som tidigare nämnt, en bredd att tänka på där andra huvuduppdrag som berör såväl våra aktiva resenärer som övriga också skall utföras. Såsom arbete bakom kulisserna för att främja supporterkulturen i stort. (Här förstår vi att det är svårt att utifrån bedöma och recensera vårt arbete – men vi anser att vi har nått stor framgång på olika sätt. Vi har exempelvis varit med och startat upp HockeySupporterUnionen och vi har en konstant dialog med Leksands IF gällande dessa frågor och viktiga samarbeten som kan utveckla och stärka båda organisationerna). Att skapa evenemang av olika slag är ett annat exempel (Premiärpartyt innan pandemin är tänkt att bli ett återkommande inslag och ett självklart startskott på säsongen, Halsdukens Dag har på bara några år gått från ett litet initiativ från vår sida till att fullständigt förändra arenaupplevelsen – nu viftar i det närmaste ”alla” med halsdukar vid mål).

Vi hoppas nu att vi kan se fram emot en säsong utan pandemi och restriktioner som påverkar vår verksamhet. De två säsonger som precis passerat har sportsligt varit framgångsrika och bidragit till Leksands IF möjligheter att etablera sig som ett stabilt SHL-lag. Men det har samtidigt inneburit stora utmaningar för oss som supporterklubb och alla oss supportrar som velat stötta laget aktivt.

Styrelsen vill med detta ha gett en förklaring kring de frågeställningar motionären ställer och anse motionen som besvarad, samt yrka avslag på motionärens framställan om ett tidsbegränsat uppdrag för översyn av kostnader och jämföra med andra supporterorganisationer med hänvisning till ovan förklaring.

Styrelsen för Leksand Superstars

 

 

 

tisdag, 14 juni 2022 13:14

Demokrati kräver engagemang

Måndagen 13 juni 2022 kunde gått till historien som en dag då Leksands IF tog ett stort, positivt kliv mot ökad föreningsdemokrati och transparens. Men istället valdes det att tacka nej till detta och fortsätta på den väg man vandrat så många år. Det är inget annat än väldigt synd.

På Leksands IF:s årsstämma sommaren 2021 antogs fem motioner vars syfte kortfattat beskrivet var att stärka föreningsdemokratin och öka transparensen inom Leksands IF. Enligt mig och enligt stämman väldigt bra motioner, då de antogs. Motionerna berörde bland annat valberedningens arbete och förordade att valberedningens policy skulle ses över.

Sedan i höstas har undertecknad ingått i en arbetsgrupp vars syfte varit att utföra arbetet som stämman gav oss genom att anta motionerna. Jag skulle ljuga om jag sa att det arbetet varit smärtfritt. Arbetsprocessen har varit undermålig, vi har varit naiva i fråga om hur mycket tid det skulle ta i anspråk och vi har missat angivna tidsfrister i motionerna. Och vi har dessutom varit långt från ense i alla frågor. Och där faller givetvis en del av ansvaret på mig själv.

Men vi har trots detta, och sent omsider, kommit fram till ett enligt mig mycket bra förslag. Ett förslag som stärker medlemmarnas insyn i Leksands IF. Ett förslag som gör det lättare för medlemmar att påverka. Ett förslag som ställer högre krav på exempelvis valberedningen som inte levt efter den tidigare antagna policyn – vilket de själva har medgett.

Även om allmänintresset tyvärr är generellt svalt kring sådana här frågor så har det förekommit en del artiklar i media. Exempelvis nu på sistone då det har skrivits om hur medlemmar ur valberedning och styrelse i Leksands IF valt att hoppa av, vilket det då antytts har varit relaterat till denna nya policy samt stadgar. Om det stämmer kan inte jag uttala mig om.

Men det som jag kan uttala mig om är att vissa personer verkar ha sett detta arbete som personliga påhopp. Som missförtroende mot exempelvis sittande valberedning. Och dessa personer med flera var under måndagen med och såg till att förslaget röstades ned på den extra årsstämman.

Det är otroligt synd.

Det är extra synd då det under mötet blev uppenbart att majoriteten av personerna som argumenterade mot arbetsgruppens förslag antingen inte har läst motionerna samt förslaget ordentligt – eller medvetet valt att misstolka och snedvrida det. Flera missuppfattningar vädrades och andra direkta felaktigheter likaså. Det var stundtals ett fult och vinklat sätt att diskutera enligt mig och det var uppenbart att målet på förhand var att rösta ned förslaget.

Varför kan var och en ha teorier om.

Det som däremot kan konstateras är att det finns krafter inom och runt Leksands IF som inte önskar förändring. Som tycker att allt väl är bra såsom det varit. Krafter som inte önskar granskning eller insyn. Dessa personer mobiliserade under måndagen och vann. Återigen: varför kan var och en ha teorier om.

Men jag blir besviken på mer än så.

Var höll alla hus? Var fanns alla 12 000 medlemmar där ute? Mötet var digitalt – det fanns inga hinder så länge man inte saknade internet. Var finns förståelsen och intresset kring dessa frågor? Var finns passionen när det handlar om att påverka på andra plan är den enkom sportsliga? Även om jag är fullt medveten om att marknadsföringen av det här mötet var klart undermålig från Leksands sida vilket kan ha påverkat – då folk helt enkelt missat att det var ett möte. Men man har eget ansvar i detta likväl.

Förslaget röstades för övrigt ned med siffrorna 11-4 (tio avstod) vilket inte är något annat än sorgligt, oavsett vilken sida man hoppades skulle vinna. Och en ambition med dessa motioner såsom jag tolkade dem var just att öka intresset, att se till att siffror som dessa ska bli större.

Men det ligger väl inte i allas intresse.

Att dessutom fyra personer ur arbetsgruppen, bestående av sju personer, valde att avstå röstande gör mig också besviken. Det var ett gemensamt framtaget förslag där vi alla kompromissat och diskuterat, för att sedan landa i ett förslag där vi hade samsyn. Om man inte haft samsyn hade man helt odramatiskt kunnat presentera ett majoritetsförslag och ett alternativt förslag.

Vad som händer nu återstår att se. Men ett arbete med stadgarna som en motion också avhandlade är kvar att presentera. Och den vanliga årsstämman är runt hörnet.

Jag hoppas att ni där ute som är medlemmar i Leksands IF väljer att engagera er på kommande möten. Oavsett om ni är för förändring eller om ni vill att allt ska rulla på i samma hjulspår som det alltid gjort. Men det är viktigt att göra sin röst hörd – och det är sorgligt att se den skrala samling, samt snittåldern på densamma, som utgjorde mötesdeltagarna under måndagens möte.

Det är väldigt lätt att ha åsikter – men ett tips är att engagera sig för förändring om det är en sådan man önskar, istället för att sitta hemma och muttra. 11-4 blev rösterna ikväll, det är inte större marginaler än så. Åtta personer hade räckt för att i min mening knuffa Leksands IF i en väldigt positiv riktning.

Allt jag gör, det gör jag för Leksands IF:s bästa. Och det inkluderar all tid jag lagt ned i den här arbetsgruppen sedan i höstas. Det är synd att vissa personer ser det på ett annat sätt.

Niklas Niva Sjökvist
Ordförande Leksand Superstars

Fredagen den 1 juli klockan 18.00 håller Leksand Superstars årsstämma på restaurang Brödernas i Borlänge på adressen Gyllehemsvägen 22. Som medlem i Leksand Superstars kallas du härmed att delta i stämman. 
Nytt för i år är att du även kan vara med digitalt via Teams! 


Årsstämman är det viktigaste beslutande organet i hela föreningen, det är här klubbens framtid stakas ut och det är din rättighet som medlem att delta i besluten. Vi hoppas därför på ditt deltagande och att du vill känna dig delaktig i framtidens Leksand Superstars. Utöver de sedvanliga möteshandlingarna jobbar vi med att hitta gäster för intervjuer mm, så som representanter för Leksands IF. Vi återkommer med vilka det blir.

Föranmälan
Vi vill att ni föranmäler er medverkan på stämman så att vi vet hur många och vilka vi blir. Rörsningsförfarandet kommer gå till så att alla, både de som är med på det fysiska mötet på plats i Borlänge och de via Teams, kommer att rösta sig igenom dagorndingen digitalt via Årsmöten.se

Du läser mer och anmäler ditt deltagande HÄR! 
Det är viktigt att alla som ska närvara anmäler sig så att vi kan lägga in alla med rösträtt i röstningslängden på Årsmöten.se
Anmälan till årsstämman är givetvis kostnadsfri.

Förslag till styrelse
Valberedningens förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret presenteras för medlemmarna tidigast en vecka innan stämman på föreningens hemsida och på stämman. Klicka här för att se valberedningen förslag!

Kandidatförslag
Det som valberedningen eftersöker är drivna människor med ett stort LIF-hjärta, som har ett intresse för att sätta sig in i samt vilja vara med och utveckla vår läktarkultur samt verksamhet. Även entreprenörsanda är eftertraktat.
Har du förslag på någon som kan passa in i vår styrelse? Hör då av dig till valberedningens sammankallande Liselotte Fridh på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Ta del av årsredovisningen
Som medlem kan du ta del av föreningens årsredovisning tidigast en vecka innan årsstämman. Detta kan vara en bra förberedelse inför stämman, eller ett sätt för dig som inte kan delta på stämman att få ta del av hur det gångna året har varit. Årsredovisningen beskriver verksamheten under året väl i såväl text som i siffror. För att ta del av årsredovisningen ska du maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och uppge ditt namn och medlemsnummer.

Röstberättigade
Röstberättigade vid stämman är de som varit medlemmar under säsongen 21-22. Medlemmar under 15 år är ej röstberättigade. Vid frågor, kontakta Leksand Superstars på telefon 0247-644 80 eller maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . 

Motioner
Vill du lämna in en motion skall detta skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tio dagar innan årsstämman. Samtliga inlämnade handlingar skall utöver den beskrivande texten även innehålla ett yrkande från vederbörande samt en underskrift.

Handlingarna skickar du till:
Leksand Superstars
Sparbanksgatan 2
793 31 Leksand

Dagordning, stadgar med mera hittar du här nedan:
Dagordning
Stadgar
Protokoll årsstämman 2021
Exempel på skrivning av motion

Ät med oss efter stämman! 
Efter årsstämman samlas de som vill i Brödernas restaurang (samma hus som stämman) för att äta tillsammans. Vi jobbar för att representanter från Leksands IF kommer att finnas för intervju även där. Även om du anmält ditt deltagande till årsstämman måste du själv boka bord på Brödernas och det gör du HÄR! Boka tiden 19.30 och uppge ”Superstars” i noteringen. Se till att du väljer restaurangen i Borlänge. 

Brödernas har ett fint materbjudande till dig:
Dubbelburgare + Fries + Läsk 149 kr
Dubbelburgare + Fries + Norrlands/vin glas 179 kr

Då kan du välja på:
Ostburgare
Greven
Originalburgare
Chiliburgare
Dirtyburger
Tryffelburgare
Kycklingburgare
Halloumiburgare
Alt. byta hamburgare mot en kyckling eller halloumisallad.

Varmt välkomna till Brödernas i Borlänge fredagen den 1 juli kl. 18.00 och hoppas du vill stanna och äta med oss efter stämman!

 

fredag, 18 mars 2022 12:02

Krönika av Per Gidlund Montén

När spelet på isen inte fungerar riktigt som det ska är det lätt att bli uppgiven och tappa sugen och det spiller naturligt över på vad vi gör på läktaren. Här kommer mina tankar och reflektioner kring klacken, om vår historia, vart vi är just nu och vart vi vill vara i framtiden.


Vår historia
Liksom Leksands IF har vi som supporterförening och klack en väldigt rik historia full av både framgångar och motgångar. Vi har sedan starten 1995 växt till att bli något unikt i hockeysverige och det är något vi ska vara väldigt stolta över. Vi har valt att bygga våran egen identitet, utifrån våra egna tankar och värderingar,istället för att som många andra bara ta Stockholmsklubbarnas egendefinierade mall på hur saker och ting vara och vad som är rätt och fel.

Det gör oss på många sätt till något unikt, något äkta och därmed något som många tittar snett på och gärna hackar på, men det är inte något att skämmas över, utan något vi ska vara stolta över, vi har liksom dalfolk gjort i alla år, skitit fullständigt i vad andra tycker och gått den väg vi själva vill.

Men samtidigt som vår historia är något vi ska vara stolta över måste vi vara medvetna om den brokiga väg vi vandrat. Vi minns gärna alla magiska ögonblick när vi gått upp, vi minns magiska matcher från ståplats. Som när Sören Persson bryter en match för att konfiskera Emils megafon och dåvarande södra ledd av en Emil full av energi verkligen är magisk. Eller när vi mer eller mindre får spela boxplay en hel match mot AIK men vi vägrar ge upp utan öser på med ”gnagare, ni hänger med i fem mot tre…”

Som så många andra gånger är det i motgång som vi verkligen tänt till och skapat det absolut bästa trycket, kanske är det för att motgång är det enda vi egentligen vet hur vi ska hantera?

Däremot, som med allt annat i livet, när man tänker på det som varit så tänker man bara på det som var bra. Det är inte roligt att tänka på när vi var hundratalet på norra någon sömnig match mot Troja under 00-talet där vi stod och mumlade ”jobba på” i 60 minuter. Eller all den ångest vi alla haft genom oändligt många misslyckade kval. Men vi har under de 27 år som Leksand Superstars funnits haft den stora äran att ha många kompetenta klackledare, där två stycken verkligen sticker ut. Emil Nilsén och Martin ”Klinga” Söderek har drivit vår läktare enorma steg framåt genom sitt engagemang och sin fantastiska kreativitet, de har en plats i våra historieböcker på samma sätt som de stora spelarna genom historien.

Vår nutid
Idag står vi alla inför en situation som vi aldrig tidigare erfarit. Vi spelar i våra ögon helt värdelöst, men vi slåss för att gå till SM-slutspel. Vi slåss inte längre för vår överlevnad, vi slåss för bonus, för chansen att vinna något.

Vi är nu de supportrarna vi i alla år så gärna hånat för att de inte vet hur motgång känns, för att de inte gick på matcher, för att de inte sjunger.

Jag skulle vilja uttrycka det som att många Leksandssupportrar genomgår en supportermässig livskris, där vi inte längre vet vilka vi är och hur vi ska bete oss. Hela vår identitet i modern tid är byggd kring att vi är underdogs som slåss för våran överlevnad, det är vi mot världen och alla vill oss illa! Jag upplever själv en viss förvirring i hur jag egentligen ska tackla den situation vi idag befinner oss i.

Men under 2022, varje match jag står där och ser paniken i folks ögon så fort motståndarna tar pucken, ser hur sången byts ut mot ett desperat tjippande efter andan när de närmar sig målet, så får det mig att fundera på varför, vart vi är på väg och hur vi ska komma tillbaka i rätt spår. För klackens mening är att skapa energi till laget när det går som tyngst, det är inte att jubla när vi får framgång.

Om vi bara sjunger och skriker när det går bra har vi ingen funktion, inget existensberättigande. Jublandet är inget vi får gratis, det är belöningen för vårt hårda jobb när det varit som tyngst.

Vår framtid, dags att ställa krav
Så hur ska vi ta oss framåt? Jag har inget enkelt och bra svar, utan det är något som alla som är engagerade måste ta tag i tillsammans. Jag skulle kunna ställa mig och skälla ut alla som inte gör som jag säger och hoppas på det bästa, men jag tror inte det är lösningen. Däremot kan jag absolut behöva prata mer, för att försöka motivera och det kan hjälpa på kort sikt i vissa matcher.

Men på lång sikt har vi ett mycket större problem, att vår ståplats blivit en turistattraktion dit man går utan att känna att man måste bidra.

Men jag säger det här en gång, vi sysslar inte med någon jävla upplevelseindustri, det vi håller på med är passion, kärlek och att ge vårt yttersta för att uppnå resultat på isen, till vilket pris som helst. Passar det här inte dig? Då har vi en fantastiskt fin arena i övrigt som oftast har gott om plats över.

För det är dags nu, vi har kommit till nästa era i Leksands IF historia, den eran när vi återigen ska komma till den nivån att vi ska slåss om det där guldet som många av oss aldrig fått uppleva. Vi måste få ställa högre krav på laget på isen, få visa missnöje när de underpresterar. Därmed är det också dags att ställa krav på dig själv, den som står bredvid dig, på mig, på Gustav, på Superstars, på LTC.

Det är dags att kliva ut ur den där förskönade bilden om hur saker var förr, för ursäkta, men våra bilder om dåtiden innehåller oftast bara de fina minnena.

Nu är det dags att vi tillsammans får den här båten på rätt köl igen, på alla plan måste vi steppa upp några snäpp. Vi måste också våga visa känslor igen, vi ska absolut inte gå ifrån den gamla parollen vi ska älska vi ska inte hata, men vi måste skapa en mer korrekt och nyanserad bild av vad hat är.

Majoriteten av det som kommer från norra ska vara positivt och i syfte att stötta vårt lag, men att ibland bua åt motståndare och domare när vi tycker de gjort något dumt är inte hat, det är att sätta press. Här vill jag knyta an till historien och något som jag tycker var väldigt bra under Emils tid, det var att vi inte var rädda att sjunga om domare och motståndare när de gjorde något fel, vi hatade aldrig men vi hånade med glimten i ögat.

Det ska vara jobbigt att komma till Leksand, dels för att vi konstant ska ha ett jävla tryck i våra ramsor, men också för att du ska veta att om du gör något fel mot någon av våra så ska du få höra det. Det är också i känslor som vi hittar energi, energi till att ta i lite extra i nästa ramsa efter den fula tacklingen som domaren ignorerade, energi till nästa ramsa efter att motståndarna fått ett mål som borde varit bortdömt.

Det måste bli ett slut på turistandet och upplevandet nu, vi kommer därför att skapa en permanent plats för klackledare och trumma på västra delen av norra så att de som står där förstår att det kommer att ställa sig någon där om de inte sjunger.

Jag kommer göra vad jag kan för att upprepa budskapet om vad vi är till för och var inte rädda för att komma med era tankar och idéer på vad som kan vara bättre, det är tillsammans vi kommer framåt. Resten är upp till er alla, vill vi vara ett lag som Brynäs som saknar supporterkultur eller vill vi fortsätta vara stolta Leksands IF som står i framkanten? Vi har alltid tjatat om passion oavsett division, det är dags för alla att visa det nu, trots att vi spelar i SHL och inte i allsvenskan, trots att vi slåss för slutspel och inte för kval.

Det ska återigen vara vi mot världen och norra ska återigen bli skillnaden mellan himmel och helvete! Framåt masar!

 

Han kom som okänd, Marek Hrivík, men blev snabbt till en av klubbens och ligans bästa spelare. Han kom till oss och lämnade djupa avtryck i våra supporterhjärtan!

Men det var inte bara han som lämnade avtryck efter sig, det gjorde även Leksands IF och vi supportrar i hans hjärta och själ, så djupt att han drivits av en längtan att komma tillbaka!

Det är stort, när en av de främsta spelarna inom den europeiska hockeyn själv hör av sig och säger att han längtar tillbaka, och VILL komma tillbaka, till Leksands IF!

Självklart kommer det kräva stora ekonomiska insatser från Leksands IF för att kontraktera en spelare av den digniteten. Det är därför upp till oss supportrar och sponsorer att hjälpa klubben att göra det möjligt. Det är självfallet helt otänkbart att se honom spela för någon annan klubb i SHL!

Köp ditt namn på Hrivíks matchtröja eller swisha ett valfritt belopp och var med och gör honom till Leksing igen!

Vi är Leksands IF och för oss är allting möjligt. Vi gör det tillsammans!

Läs mer om projektet här och ta chansen att få ditt namn på Hriviks matchtröja! 

onsdag, 22 september 2021 08:27

Resor säsongen 22-23

Leksand Superstars med samtliga idag aktiva regioner har alltid ambitionen att följa laget och stötta spelarna vid så många matcher som möjligt. Detta genom att bland annat arrangera resor till Leksands IF:s matcher, såväl hemma i Tegera från landets olika hörn som till lagets bortamatcher.

Programmet är preliminärt, ändringar kan förekomma då det framför allt kan tillkomma resor till matcher som känns aktuella.
Det kan även förekomma att någon enstaka av olika anledningar kan komma att ställas in.

Så här ser reseprogrammet ut för tillfället inom de olika regionerna och aktuella undergrupper.

När en resa är öppen för bokning länkas den här bredvid under varje gruppering till vårt bokningssystem och den aktuella resan.

Region Nedre Norrland
Jämtlandsleksingar:

Region Mitt
Dalarna:

Gävleborg:

Region Öst
Uppsala:


Stockholm: 

Mälarmasarna:

Region Väst
Wermlandsleksingar:

Region Sydöst
Östgötaleksingar:

 

tisdag, 14 september 2021 07:54

Sammanställning bortaklackbiljetter 2022-2023

Vi får många frågor om hur, var och när klackbiljetter till bortasektioner släpps till de olika klubbarna. 
Här samlar vi en lista som uppdateras löpande när vi vet förutsättningarna för respektive klubb. Medlemmar har nästan alltid förtur och har du inte laddat ner vår medlemsapp bör du göra det nu då länkarna kommer att släppas där först!
Om det finns lösbiljetter kvar efter att medlemmar har haft sin chans att köpa så släpps de upp till allmänheten inom rimlig tid till matchen. 

 

 

 

onsdag, 08 september 2021 10:58

Styrelsen informerar

Som ett led i att vara mer transparenta och öppna, samt hålla er medlemmar uppdaterade om vad som händer, så har vi i Leksand Superstars tänkt börja skriva uppdateringar då och då gällande vårt pågående styrelsearbete. Förhoppningsvis kan det även leda till bra input från er där ute, som hjälper till med att flytta föreningens positioner framåt!

Vi kommer inte kunna delge detaljerade diskussioner eller styrelseprotokoll, då vi stundtals avhandlar saker som av olika anledningar behöver hållas internt. Men vi tänker att vi i svepande drag kan ge en slags sammanfattning på olika punkter som varit på agendan på styrelsemöten och arbetsdagar. Mycket av vårt arbete sker ju bakom kulisserna och vi tänker att detta kan vara ett sätt att öka vår synlighet samt att ni medlemmar på ett bättre sätt ska se att det händer grejer – även när det inte märks.

Under måndag 6/9 hade vi ett konstituerande styrelsemöte. Dessa möten är till stor del formalia, då exempelvis våra två nya medlemmar (Emil Fridh och Jacob Aurell-Dahlberg) sätts in i hur arbetet fungerar, vi väljer kassör, sekreterare med mera. Men utöver detta hade vi även en genomgång av en punktlista gällande saker vi behöver avhandla under säsongen 21/22.

Detta innefattade bland annat:

• Rese- och eventplanering. Vi hade mötet dagen innan regeringen berättade om de planerade lättnaderna i restriktionerna gällande publiktak, så den här punkten kastades upp och ned för oss tämligen omgående… Det förelåg ju stor risk att även säsongen 21/22 kraftigt skulle påverkas av rådande pandemi och att arrangera resor till bortamatcher såg mycket mörkt ut exempelvis. Vi förde då en diskussion kring vad vi ändå kunde hitta på för att skapa roliga tillfällen för våra medlemmar. Nu har givetvis diskussionen skiftat till att ha fokus på att se vilka resor vi kan arrangera osv från 29 september.

• Öka medlemsvärdet. Vad kan vi som förening göra för att öka värdet och attraktionen kring att bli medlem i Leksand Superstars? Det är en ständig fråga för oss och något som givetvis är oerhört viktigt, kanske som allra viktigast kring det yngre ålderssegmentet, då vi precis som många andra har ett problem med en ”för hög” medelålder, om man får uttrycka sig lite slarvigt. Vi måste tänka på återväxten helt enkelt och hur vi attraherar unga personer.

• Ny webbplats. Nuvarande superstars.nu är föråldrad och även byggd med en annan grundtanke än hur organisationen fungerar idag. Därför finns det en plan gällande att skapa en ny webbplats där arbetet med det är påbörjat men i startgroparna.

Det där var ett axplock av vad vi diskuterade på det konstituerande mötet och fler möten är inplanerade inom en snar framtid, så att vi kommer ur startblocken snabbt, så att säga. Precis som alltid finns det mycket att göra och stora ambitioner och vi hoppas på att vi kan göra det så bra som möjligt.

Vi välkomnar alltid input och vi vet att det finns bra idéer där ute, så om du har tankar kring exempelvis event (stora som små), vad vi kan göra för att öka medlemsvärdet eller någonting helt annat – hör av dig! Vad tycker du att vi borde göra, vad vill du ser mer av osv osv. Skriv till oss på Facebook eller maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Tack på förhand!

Styrelsen för Leksand Superstars via ordförande Niklas Niva Sjökvist

tisdag, 07 september 2021 12:36

Rapport från årsstämman 2021

Tisdagen den 31 augusti 2021 kl 17.00 genomfördes årets stämma genom poströsning. Stämman kom fram till följande beslut: 

§1 Stämmans öppnande: Föreningens klubbchef Torbjörn Olsson öppnade mötet klockan 17.00. 

§2 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande:
Att efter styrelsen fråga om medlemmarnas godkännande vid tidigare utskick via mail, där en klar majoritet var för förslaget till genomförande genom poströstning, anse stämmans utlysande som stadgeenligt godkänt.
Beslut: Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslut: a) Att till ordförande för stämman välja: Torbjörn Olsson.
b) Att till sekreterare för stämman välja: Malin Hammarbäck.
c) Att till rösträknare, tillika justeringsmän, utse: Martin Söderek och Fredrik Mark.

§4 Fastställande av dagordningen samt arbetsordning:
Beslut: Att godkänna den för stämman sammanställda dagordningen.

§5 Upprop och fastställande av röstlängd för stämman:
Beslut: Att fastställa röstlängd vid behov av rösträkning, vilket sker genom räkning av de inskickade svaren.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret:
Årsredovisningen har gått ut via mail till medlemmarna. I den finns den gångna säsongen sammanställd med bland annat medlemsrekryteringen, säsongskort, resor samt föreningens tillgångar, skulder, omsättning, eget kapital, reklamförsäljning, souvenirförsäljning med mera.
Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen samt Resultat- och Balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

§7 Revisorernas berättelse:
I årsredovisningen som mailats ut till medlemmarna ingick revisionsberättelsen där revisorerna föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Beslut: Att anse revisionsberättelsen mottagen och lagd till handlingarn.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret:
Beslut: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.

§9 Fastställande av medlemsavgiften:
Beslut: Att bibehålla medlemsavgiften på 365 kronor för samtliga medlemmar säsongen 2022-2023.

§10 Propositioner:
Styrelsen har inte lagt fram några propositioner till stämman.

§11 Motioner:
Inga motioner har inkommit.

§12 Val av styrelse:
a. Niklas Niva Sjökvist valdes till klubbens ordförande för en tid av ett år.
b. Till ledamöter valdes Jakob Wilhelmsson samt Emil Fridh för en tid av två år.
c. Till suppleant valdes Jacob Aurell-Dahlberg för en tid av två år.
d. Att till revisor välja Majvor Leksell (Auktoriserad revisor LR-Revision) för en tid av ett år samt suppleant Lisa Borgert-Andersson (LR-Revision) för en tid av ett år.
e. Till valberedningen valdes Liselotte Fridh (sammankallande), Sandra Myhr samt Elisabet Wahl för en tid av ett år.

§13 Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

§14 Mötet avslutas:
Ordförande Torbjörn Olsson avslutade årsstämman klocka 18.00.

torsdag, 27 februari 2020 11:26

Till dig som swishade i kampanjen

Hej!

Tack för att du visade ditt Leksandshjärta genom att swisha till vår kampanj tidigare i vintras! 

Syftet var att stötta Leksands IF ekonomiskt med ett extra bidrag i jakten på ett större nyförvärv. Nu, ett par månader senare, sitter vi på facit. Det skedde inga större förändringar på värvningsfronten vilket gjorde att vi aldrig kom att nyttja dessa pengar, denna gång. De ligger just nu fonderade i syfte att användas till framtida värvningar vilket de är skänkta för.

Tillsammans med Leksands IF har vi en ny idé på vad de insamlade pengarna kan användas till i syfte att hjälpa laget och klubben - om det är okej för dig.

Nämligen den 6:e utespelaren. Den som inte minst spelarna och ledarna i ett lag så ofta brukar säga är så betydelsefull. Framför allt i viktiga matcher.

Hotet om ett kvalspel till våren är överhängande, dessutom är risken stor att det blir mot ett Norrlandslag. Det innebär långa och dyra bussresor i tät följd på ”dåliga” matchdagar såsom vardagar. För att ge laget bästa möjliga stöd i ett eventuellt kvalspel vill vi givetvis se till att vi fyller ”bortastå” på våra bortamatcher! För att underlätta detta behöver vi kraftigt subventionera priserna på bussresorna.

Dyra bussresor ska inte vara orsak till varför någon stannar hemma istället för att åka med och stötta LIF, för att vi ska hänga kvar i SHL!

Om kvalspelet går till sex eller sju matcher innebär det tre resetillfällen med tre bussar per match som skall fyllas, och vi uppskattar att kostnaderna kan uppgå kring 250.000 kr beroende på lag vi kan komma att möta. Så de redan insamlade pengarna kommer så klart att göra skillnad då det är en stor insats på vägen att skapa goda förutsättningar för supportrarna att åka.

Vi vill därför fråga dig om du tycker att det är okej om vi använder pengarna till att subventionera busskostnaderna i ett eventuellt kvalspel? Vi har självklart haft en dialog med Leksands IF. De tycker att det är en bra idé och ger sitt fulla stöd. Istället för att gå till en halv månadslön för en större värvning så kan de insamlade slantarna se till att hundratals leksingar stöttar LIF, och verkligen göra skillnad, i några av de viktigaste matcherna vi någonsin spelat!

För att förtydliga så kanske du tänker att vi ju värvade Carey? LIF skulle höra av sig om de behövde pengarna, vilket de aldrig gjorde i fallet Carey, så förmodligen rymdes den värvningen inom budgeten utan din och andras swishar. Nu ser vi dock ett större användningsområde. Ett otroligt viktigt sådant!

Vi skulle väldigt gärna vilja att du svarar på sms:et du fått med vad du tycker: 

Svara JA om du tycker att detta är en bra idé och att du ger ditt medgivande.
Svara NEJ om du av någon anledning inte vill att dessa pengar används till detta och därmed inte ger ditt medgivande.

Vi har från styrelsens sida sagt att om 2/3 av svaren vi får är positiva så använder vi swisharna till resesubventioner och därmed möjliggöra att så många som möjligt kan vara på plats, och tillsammans vara den viktiga 6:e spelaren. Om du inte skickar något svar så tolkar vi det som att du då ger ditt tysta medgivande. 

Om du känner att du absolut inte vill att dina pengar går till det trots att det blir en 2/3-majoritet så kan du skriva det i svaret, eller maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så ser vi givetvis till att lösa det.
Svara senast söndag den 1 mars.

Allt vi gör är för Leksands IF - och vi hoppas att du och alla andra på alla sätt är med och stöttar vårt älskade lag inför det kvalspel vi troligen står inför. Tillsammans fixar vi detta. Bara vi behåller tron och ser till att stötta krigarna på isen.

Ha en fortsatt bra dag,

Leksand Superstars styrelse genom ordförande Niklas Niva Sjökvist

Sida 1 av 5
  1. Nyheter
  1. Nyheter
  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.