Nyheter

Rapport från årsstämman 2021

tisdag, 07 september 2021 12:36

Tisdagen den 31 augusti 2021 kl 17.00 genomfördes årets stämma genom poströsning. Stämman kom fram till följande beslut: 

§1 Stämmans öppnande: Föreningens klubbchef Torbjörn Olsson öppnade mötet klockan 17.00. 

§2 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande:
Att efter styrelsen fråga om medlemmarnas godkännande vid tidigare utskick via mail, där en klar majoritet var för förslaget till genomförande genom poströstning, anse stämmans utlysande som stadgeenligt godkänt.
Beslut: Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslut: a) Att till ordförande för stämman välja: Torbjörn Olsson.
b) Att till sekreterare för stämman välja: Malin Hammarbäck.
c) Att till rösträknare, tillika justeringsmän, utse: Martin Söderek och Fredrik Mark.

§4 Fastställande av dagordningen samt arbetsordning:
Beslut: Att godkänna den för stämman sammanställda dagordningen.

§5 Upprop och fastställande av röstlängd för stämman:
Beslut: Att fastställa röstlängd vid behov av rösträkning, vilket sker genom räkning av de inskickade svaren.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret:
Årsredovisningen har gått ut via mail till medlemmarna. I den finns den gångna säsongen sammanställd med bland annat medlemsrekryteringen, säsongskort, resor samt föreningens tillgångar, skulder, omsättning, eget kapital, reklamförsäljning, souvenirförsäljning med mera.
Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen samt Resultat- och Balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

§7 Revisorernas berättelse:
I årsredovisningen som mailats ut till medlemmarna ingick revisionsberättelsen där revisorerna föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Beslut: Att anse revisionsberättelsen mottagen och lagd till handlingarn.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret:
Beslut: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.

§9 Fastställande av medlemsavgiften:
Beslut: Att bibehålla medlemsavgiften på 365 kronor för samtliga medlemmar säsongen 2022-2023.

§10 Propositioner:
Styrelsen har inte lagt fram några propositioner till stämman.

§11 Motioner:
Inga motioner har inkommit.

§12 Val av styrelse:
a. Niklas Niva Sjökvist valdes till klubbens ordförande för en tid av ett år.
b. Till ledamöter valdes Jakob Wilhelmsson samt Emil Fridh för en tid av två år.
c. Till suppleant valdes Jacob Aurell-Dahlberg för en tid av två år.
d. Att till revisor välja Majvor Leksell (Auktoriserad revisor LR-Revision) för en tid av ett år samt suppleant Lisa Borgert-Andersson (LR-Revision) för en tid av ett år.
e. Till valberedningen valdes Liselotte Fridh (sammankallande), Sandra Myhr samt Elisabet Wahl för en tid av ett år.

§13 Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

§14 Mötet avslutas:
Ordförande Torbjörn Olsson avslutade årsstämman klocka 18.00.

  1. Nyheter
  2. Video
  3. Bilder
  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.